zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Seminaria Instytutu

 

Data

 

Prezenter

Tytuł

2018-06-27  dr Mariola Kędra
I./Zad.4. Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Sanu z Wisłokiem)
2018-06-13  dr hab. inż. Wiesław Gądek

II./Zad. 2. Identyfikacja i estymacja parametrów matematycznych modeli podstawowych procesów hydrologicznych - kontynuacja

2018-05-23 prof dr hab. Stanisław Węglarczyk Niepewność w hydrologii i nie tylko
2018-05-09

dr inż. Izabela Godyń

Kontynuacja tematu związanego z instrumentami ekonomicznymi w gospodarce wodnej
2018-04-25   dr inż. Izabela Godyń I./Zad.1. Metody oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej – kontynuacja
2018-04-11

dr inż. Adam Jarząbek
mgr inż. Agnieszka Grela

II./Zad.1. Zastosowanie sorbentów w celu ograniczenia wybranych zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich
2018-03-07 dr inż. Andrzej Wolak
dr Paweł Hachaj
- I./Zad.3. Utrzymanie i renaturyzacja rzek i potoków górskich w kontekście funkcji zlewni i cieków – strategia i metodyka działań oraz uzupełnienie
- Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych – etap 4 - kontynuacja
 2018-02-07   prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
dr inż. Leszek Lewicki
I./Zad.2. Zastosowanie analizy DPSIR do kształtowania dynamiki odpływu wód opadowych z aglomeracji krakowskiej ze względu na obrony tym razem Sala Rady Wydziału
 2018-01-31   mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul

Niżówki maksymalne roczne

 2018-01-10  

dr inż. Elżbieta Jarosińska
dr inż. Krzysztof Radzicki

Dyskusja nowej ustawy Prawo wodne pod kštem zadań naukowo-badawczych IIGW - część II

 2018-01-10  

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Dyskusja nowej ustawy Prawo wodne pod kštem zadań naukowo-badawczych IIGW - część I

 2017-12-06  

 Dr Paweł S. Hachaj

Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych – etap 4
 2017-11-22  

 mgr inż. Beata Baziak

Deskryptory fizyczne zlewni DFZ w parametrycznych hydrogramach projektowych z wykorzystaniem zasad stosowanych w hydrologii projektowej,
 2017-11-22  

 mgr inż. Paweł Opaliński
mgr inż. Piotr Przechersk

 - Metody oceny stanu bezpieczeństwa zapór ziemnych przy warunkach kształtowanych katastrofalnymi wezbraniami 
 - Modelowanie zjawiska filtracji w zaporach betonowych typu ciężkiego z uwzględnieniem procesu degradacji drenaży 
 2017-10-11    mgr inż, Agnieszka Grela
Zastosowanie sorbentów w celu ograniczenia wybranych zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich
 2017-10-04    dr inż, Krzysztof Radzicki
Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych

 2017-06-28

 

 prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Dydaktyka 2017/18

 2017-06-21

 

 dr inż Marek Bodziony
mgr inż Beata Baziak

Zastosowanie programu AutoCAD CIVIL 3D w hydrotechnice

 2017-06-07

 dr inż Marta Mizgalewicz-Konarska

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

 2017-05-24

Profesor Stanisław Węglartczyk

 prof dr hab. Stanisław Węglarczyk 

Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły

 2017-05-17

 

dr Mariola Kędra 

Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Soły, Skawy, Dunajca i Wisłoki)

 2017-05-10

 

RZGW


 2017-04-19

dr inż. Antoni Bojarski

dr inż. Antoni Bojarski 

O Wiśle w Krakowie


 2016-04-27

dr inż. Izabela Godyń

dr inż. Izabela Godyń
wraz z zepołem 

Nowe prawo wodne cz.2

 2016-06-08

dr inż. Wojciech Indyk

dr inż. Wojciech INDYK 

Nowe prawo wodne cz.1

 2016-04-27

dr inż. Izabela Godyń

dr inż. Izabela Godyń
wraz z zepołem 

Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej zadanie 1: Metody oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej

 2016-04-20

mgr inż. Tadeusz Gadomski

 mgr inż. Tadeusz Gadomski

Zapory cz.1

 2016-04-06

dr Mariola Kędra

 dr Mariola Kędra
dr inż. Robert Szczepanek
 

Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni Raby - etap 3

 2016-03-09

dr hab. inż. W.Gądek

 dr hab. inż. Wiesław Gądek
wraz z zespołem:
 

Fale hipotetyczne

 2016-03-02

dr inż. L.Lewicki

 dr inż. Leszek Lewicki
wraz z zespołem:
 

Zastosowanie analizy DPSIR do oceny stanu i prognozy zmian koryta i dynamiki przepływu rzeki Wisły i jej dopływów na obszarze aglomeracji krakowskiej

 2016-01-20

dr inż. Anna Lenar-Matyas

 dr inż. Anna Lenar-Matyas
wraz z zespołem:
dr inż. Andrzej Wolak
dr Joanna Korpak
dr inż. Andrzej Mączałowski

Wyniki obserwacji i badań terenowych prowadzonych w roku 2015 na odcinku Raby i jej lewobrzeżnych dopływach

 2015-12-09

profesor Stanisław Węglarczyk

 prof dr hab. Stanisław Węglarczyk
wraz z zespołem:
dr inż. Marta Cebulska
mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
dr inż Marek Bodziony
dr hab. inż Krzysztof Książyński

Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły

 2015-12-02

Dr Paweł S. Hachaj

 Dr Paweł S. Hachaj

Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych

 2015-11-18

profesor Stanisław Węglarczyk

prof dr hab. Stanisław Węglarczyk

Osiem powodów konieczności rewizji stosowanych w Polsce wzorów na maksymalne roczne przepływy o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia

2015-10-28

 

dr inż. Bernard Twaróg

Określenie wartości przepływów charakterystycznych poniżej zbiornika Racibórz z zastosowaniem metod Monte Carlo opartych na funkcjach Copula

2015-10-14

 

dr inż. Andrzej Wolak
mgr inż Piotr Przecherski mgr inż Paweł Opaliński

Bezzałogowa platforma pływająca przeznaczona do wykonywania badań batymetrycznyc


<<powrót