zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

projekt Nr POIG.01.01.02-24-078/09 w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZIZOZAP

projekt

Nr POIG.01.01.02-24-078/09 w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZIZOZAP

symbol tematu projekt Nr POIG.01.01.02-24-078/09  w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZIZOZAP 
charakter pracy   
zleceniodawca umowa pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Krakowską, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze (lider konsorcjum Uniwersytet Śląski w Katowicach)
temat pracy Zintegrowany system wspomagających zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego
kierownik tematu dr inż.A. Bojarski
czasokres trwania umowy w latach od r.  ... do r... styczeń 2010 - 30.09.2014
nakłady finansowe ogółem 3 176 833.74
krótki opis Celem projektu było rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników retencyjnych w wyniku ich starzenia się i presji wynikających z zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni i skutków z tego wynikających, przy jednoczesnym oczekiwanym wzroście wymagań dotyczących tego potencjału. W 2010 roku zrealizowano zadanie 1 pt. „Analiza przyczynowo-skutkowa DPSIR oraz identyfikacja kluczowych problemów istotnych dla optymalnego zarządzania zbiornikiem zaporowym. Wykonano pomiary batymetryczne zbiornika oraz zbudowano i wstępnie przetestowano model do prowadzenia symulacji stanów dynamicznych zbiornika.                          W 2011 roku przeprowadzono pomiary rozkładu osadów w czaszy zbiornika w części podwodnej oraz badanie ich składu. Opracowano mapę osadów i nową krzywą pojemności zbiornika. Dla części nadwodnej czaszy zbiornika wykonano pomiary z wykorzystaniem skaningu laserowego uzyskując numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu i ortofotomapę. Opracowano bilans wodny zbiornika oraz przeprowadzono symulację stanów dynamicznych zbiornika dla opracowanych scenariuszy obejmujacych warunki ustalone i nieustalone . Wyznaczono na tej podstawie baseny wodne w zbiorniku kształtowane przez warunki dynamiczne tj.: dopływ, odpływ, pobory wody, wiatr, wezbrania i zjawiska lodowe.                                           W 2012 roku opracowano scenariusze pracy zbiornika i poddano je konsultacjom. Pracowano nad uzyskaniem rozwiązania miarodajnego dla zarządzania zbiornikiem Goczałkowice. Prowadzono symulacje dynamiki zbiornika w oparciu o scenariusze jego pracy.                                                                                                   2013 - opracowano zintegrowane scenariusze pracy zbiornika. Oparto je na bazie danych historycznych, wynikach modelowania hydraulicznego i jakościowego. Określono zakres niezbędnego monitoringu dla zarządzania zbiornikiem 

<<powrót