zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

projekt GENESIS

projekt  

GENESIS finansowane z MNISZW

(Decyzja 1297/7.PRUE/2010/7 z 17.02.2010)

 

symbol tematu GENESIS  110 000 EURO    w tym 115 013 zł finansowane z MNISZW (Decyzja 1297/7.PRUE/2010/7 z 17.02.2010)
charakter pracy  7 PR finansowany przez Komisję Europejską
zleceniodawca  
temat pracy Groundwater and Dependedent Ecosystems: New Scientific and TechnikalBasis for Assessing Climate change and Land-use Impacts on Groundwater Systems. Akronim GENESIS kontrakt 226536
kierownik tematu  dr inż. I.Godyń
czasokres trwania umowy w latach od r.  ... do r... 1.04.2009 - 31.03.2014
nakłady finansowe ogółem  460 053 zł [110 000 Euro]
krótki opis Celem projektu było opracowanie efektywnych koncepcji, metod i narzędzi dla lepszego zarządzania zasobami wód podziemnych. W 2009 r. sporządzono identyfikację i opis oddziaływań i zagrożeń dla wód podziemnych i ekosystemów zależnych na obszarze testowym zbiornika GZWP 326 Częstochowa. GZWP 326 to zbiornik charakteryzujący się niską odpornością na zanieczyszczenia przenikające z powierzchni, głównie z powodu braku pokrywy izolującej utworów czwartorzędu. Odkrycie zbiornika na znacznej powierzchni, przy obecności niewielkich nawet punktowych ognisk zanieczyszczeń i charakterystycznym, krasowym i szczelinowym systemie przewodzenia powoduje, że najmniejsze nawet skażenie powoduje szybką i długotrwałą degradację wód podziemnych. W 2010 roku opracowano modelu konceptualnego tłokowego do oceny zasilania zbiornika wód podziemnych dla zlewni Wiercicy. Przeprowadzono analizę krajowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych z zakresu gospodarki wodnej, stosowanych instrumentów ekonomicznych oraz innych zachęt i bodźców wspierających i utrudniających efektywne zarządzanie zasobami wód podziemnych. W 2011 przeprowadzenie testowego i głównego badania ankietowego wśród mieszkańców gminy Mykanów w celu oceny skłonności do zapłaty za poprawę jakości wód podziemnych. 2012 - analiza badań ankietowych, opracowanie modelu ekonometrycznego - wyniki badania wykazują istotną społeczną skłonność do zapłaty (WTP) za poprawę jakości wód podziemnych (ok. 54 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe). Wyniki analizy (WTP) oraz oszacowana całkowita wartość inwestycji pozwalają na: 1) ocenę czy koszt planowanych inwestycji nie jest dysproporcjonalny w porównaniu do gotowości społeczności lokalnej do zapłaty za poprawę jakości, 2) wybór działań/inwestycji ekonomicznie uzasadnionych. WTP może być również traktowana, jako przybliżenie społecznie akceptowanego poziomu cen przy społecznie pożądanym stanie zasobów. WTP może być wykorzystana w planowaniu ewentualnych zmian w polityce cenowej za wodę i ścieki. 2011-12 opracowanie aplikacji komputerowej Piston Model, która pozwala na symulację hydrologicznych związków na granicach  wód podziemnych i powierzchniowych, poprzez modelowanie infiltracji. 2013-14 wyznaczono tereny o charakterze ekosystemów zależnych od wód podziemnych (GDE) i zastosowano program Piston Model do analizy przebiegu powstawania suszy glebowej w glebie typowej dla GDE na obszarze badawczym zlewni Wiercicy.
Opis Celem projektu GENESIS jest stworzenie efektywnych koncepcji, metod i narzędzi dla lepszego zarządzania zasobami wód podziemnych. Obserwowany od pewnego czasu wzrost stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych w Polsce spowodowany głównie działalnością przemysłową, rolnicza i urbanizacyjną, skłania do podjęcia działań prowadzących do stworzenia najbardziej efektywnych procedur ich ochrony, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Opracowanie takich procedur będzie efektem finalnym złożonego procesu, którego kolejnymi etapami są: identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, modelowanie hydraulicznych powiązań między wodami podziemnymi i powierzchniowymi oraz analiza wpływu systemu wód podziemnych na ekosystemy zależne.
Kluczowym elementem Projektu są prace prowadzone w 16 obszarach pilotowych (Case Studies) - zbiornikach wód podziemnych, zróżnicowanych pod względem budowy geologicznej, rodzaju i czasu zasilania, warunków klimatycznych, rodzaju zależnych ekosystemów oraz gospodarczego znaczenia zasobów. Politechnika Krakowska zgłosiła do projektu GENESIS obszar testowy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 326, będącego zbiornikiem szczelinowo – krasowym o fundamentalnym znaczeniu dla zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Częstochowy. GZWP 326 to zbiornik charakteryzujący się niską odpornością na zanieczyszczenia przenikające z powierzchni, głównie z powodu braku pokrywy izolującej utworów czwartorzędu. Odkrycie zbiornika na znacznej powierzchni, przy obecności niewielkich nawet punktowych ognisk zanieczyszczeń i charakterystycznym, krasowym i szczelinowym systemie przewodzenia powoduje, że najmniejsze nawet skażenie powoduje szybką i długotrwałą degradację wód podziemnych.
Zadania projektu realizowane w Politechnice Krakowskiej były prowadzone w czterech, spośród ośmiu, Pakietach Roboczych (Work Package WP):
- WP1 – Identyfikacja oddziaływań i zagrożeń dla wód podziemnych i ekosystemów zależnych
- WP2 – Implementacja metod znacznikowych i modelowania numerycznego dla charakteryzowania przepływów wód podziemnych w kontekście wymogów Dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu
- WP4 – Modelowanie związków między wodami podziemnymi i powierzchniowymi
- WP6 – Zarządzanie zasobami wód podziemnych: scenariusze zarządzania, szacowanie ryzyka, analiza koszy - korzyści, aspekty prawne i organizacyjne
Do oceny zasilania wód podziemnych zaproponowano zastosowanie modelu tłokowego. Na podstawie opracowanego modelu konceptualnego stworzono aplikację komputerową, która została następnie wykorzystana do modelowania infiltracji na terenach o charakterze ekosystemów zależnych od wód podziemnych (GDE). Przy użyciu modelu tłokowego przeanalizowano przebieg powstawania suszy glebowej w glebie typowej dla wyodrębnionych GDE w obszarze testowym na terenie zlewni Wiercicy. Drugim symulowanym scenariuszem klimatycznym były deszcze o wzmożonej intensywności, wywołanej zmianami klimatycznymi.
W ramach analiz ekonomicznych i prawno-instytucjonalnych gospodarki wodnej poddano analizie krajowe rozwiązania prawne i instytucjonalne z zakresu gospodarki wodnej, stosowane instrumenty ekonomiczne oraz inne zachęty i bodźce wspierające i utrudniające efektywne zarządzanie zasobami wód podziemnych. Zidentyfikowano planowane działania, które powinny być podjęte w celu ograniczenia istniejącego w GZWP 326 zanieczyszczenia wód podziemnych azotanami. Działania zidentyfikowano na dwóch poziomach zarządzania (szczebel lokalny - działania planowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz gminy oraz na szczeblu regionalnym/krajowym działania planowane przez regionalne i krajowe organy władzy). Wykonano badania ankietowe w celu oszacowania korzyści niepieniężnych planowanych inwestycji, poprzez określenie społecznej skłonności do zapłaty (WTP) za realizację działań zmierzających do poprawy jakości wód w GZPW 326. Przeprowadzono bezpośrednią ankietyzację mieszkańców gminy Mykanów z zastosowaniem metody wyboru eksperymentalnego. Wyniki badania wykazują istotną społeczną skłonność do zapłaty (WTP) za poprawę jakości wód podziemnych (ok. 54 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe). Wyniki analizy (WTP) oraz oszacowana całkowita wartość inwestycji pozwalają na: 1) ocenę czy koszt planowanych inwestycji nie jest dysproporcjonalny w porównaniu do gotowości społeczności lokalnej do zapłaty za poprawę jakości, 2) wybór działań/inwestycji ekonomicznie uzasadnionych. Analiza WTP pozwala także na planowanie ewentualnych zmian w stosowanej polityce cenowej za wodę i ścieki. WTP może być również traktowana, jako przybliżenie społecznie akceptowanego poziomu cen przy społecznie pożądanym stanie zasobów.

<<powrót