zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Skład Zespołu Budownictwa Wodnego

Imię i nazwisko e-mail <at>=@ iigw.pk.edu.pl telefon pokój
Kierownik Zespołu
dr inż. Bernard Twaróg, adiunkt Bernard.Twarog<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2849 109
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr hab. inż. Krzysztof Książyński, adiunkt Krzysztof.Ksiazynski<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2840 232
dr inż. Antoni Bojarski, adiunkt Antoni.Bojarski<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2814 201
dr inż. Anna Lenar-Matyas, adiunkt  Anna.Lenar-Matyas<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2889 215
dr inż. Marta Łapuszek, adiunkt Marta.Lapuszek<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2848 206
dr inż. Krzysztof Radzicki, adiunkt Krzysztof.Radzicki<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2853 212
dr inż. Andrzej Wolak, adiunkt Andrzej.Wolak <at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2817 214
mgr inż. Piotr Przecherski, asystent przecherski.piotr<at>gmail.com +48 12 628 3112 114
mgr inż. Paweł Opaliński, asystent pawelopalinski7<at>gmail.com +48 12 628 3112 114
Pracownicy naukowo-techniczni:
Andrzej Sternalski, st. technik Andrzej.Sternalski<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2889 215
Pracownicy emerytowani:
emerytowany prof. dr hab. inż. Jerzy Ratomski Jerzy.Ratomski<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2848 206
mgr inż. Tadeusz Gadomski, emerytowany wykładowca Tadeusz.Gadomski<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2848 213
dr inż. Adam Łaptaś, emerytowany adiunkt Adam.Laptas<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2858 237
mgr inż. Halina Franik, emerytowany specjalista
Halina.Franik<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2858 237

<<powrót