zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

O Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej obejmuje tematyką naukowo-badawczą dziedziny: hydrologię, hydraulikę, gospodarkę wodną oraz inżynierię i budownictwo wodne. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie, swoją działalność badawczą Instytut opiera na współpracy z jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi działającymi w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej, a obecnie także z samorządem terytorialnym.

 

Ponadto, prowadzi szeroką współpracę z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. Terytorialnie podstawowym obszarem badań jest dorzecze górnej Wisły. Niemniej, także w innych regionach kraju, zwłaszcza w dorzeczu Odry i Narwi, lokowana jest część badań stosowanych. 

Od kilku lat Instytut rozwija interdyscyplinarne podejście do sposobu rozwiązywania problemów inżynierii i gospodarki wodnej w układzie zlewniowym dorzecza, a szczególnie w silnie zagospodarowanych dolinach rzek i potoków. Pracownicy Instytutu posiadają umiejętności i doświadczenie w zakresie: hydrologicznych podstaw ekstremalnych zjawisk (susza i powódź), kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wód powierzchniowych oraz warunków lokalizacji i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych i inżynierskich. Współpraca ze specjalistami z innych dziedzin, także zagranicznymi, oraz wykorzystanie współczesnego warsztatu badawczego umożliwia określanie uwarunkowań i wypracowanie zasad realizacji procesu zrównoważonego rozwoju w polskich warunkach, zwłaszcza w odniesieniu do dolin rzek i potoków. Umożliwia to kształtowanie przestrzeni rzek i potoków w warunkach silnej presji osadnictwa i gospodarki na ekosystem wodny na bazie transferu najlepszych rozwiązań tych problemów oraz wykorzystując istniejące bazy danych i rozbudowując je o warstwy specjalistyczne z zastosowaniem technologii GPS i GIS. Proponowane w tym zakresie rozwiązania opierają się na ocenie istniejącego stanu wód, programach działań naprawczych i ocenie ryzyka nieosiągnięcia założonych efektów poprawy stanu oraz wykorzystują system monitoringu dla bieżącej analizy problemu i dla oceny efektów (skutków) wdrożonego rozwiązania. Istotnym walorem takiego podejścia jest realność rozwiązania w określonych uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych. Powyższe podejście, będące podstawą planowania w inżynierii i gospodarce wodnej, jest stosowane do bieżącego ustalenia szczegółowej tematyki badań Instytutu i współpracy z innymi jednostkami badawczymi.

Szczegółowa tematyka badawcza Instytutu obejmuje: hydrologię i modelowanie odpływu ze zlewni górskich, hydraulikę rzek o dnie stałym i ruchomym, transport zanieczyszczeń, hydraulikę budowli wodnych i urządzeń komunalnych, dynamikę wód powierzchniowych i podziemnych, w tym modelowanie rozwoju powodzi i dynamiki zbiorników wodnych, systemy hydrologii operacyjnej, systemy zbierania, przetwarzania i zarządzania danymi, systemy gospodarki wodnej, ochronę i wykorzystanie zasobów wodnych, modelowanie i planowanie systemów hydrotechnicznych, projektowanie budowli hydrotechnicznych, badania stanu technicznego oraz technologie remontowe budowli hydrotechnicznych, systemy informatyczne i wspomagania decyzji w inżynierii i gospodarce wodnej.

Główne kierunki naukowo-badawcze: rozwój i zastosowanie modeli współdziałania wód powierzchniowych i podziemnych w skali zlewni i w skali systemu rzecznego, ekologiczne podstawy kształtowania odpływu rzecznego, sterowanie odpływem powodziowym w systemach rzecznych dla obniżenia ryzyka zagrożenia powodziowego, ocena ilości i jakości zasobów wodnych oraz metodyczne podstawy planowania w zakresie ochrony wód, wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią, zarządzanie zasobami wodnymi, projektowanie kompleksowej zabudowy hydrotechnicznej zlewni górskich z zachowaniem ekologicznej jakości wód oraz ocena stanu technicznego zabudowy hydrotechnicznej i projektowanie ich modernizacji, technologie remontowe, zastosowanie technologii informatycznych (modele komputerowe, GIS, CAD, CAM) w ocenie stanu i wykorzystaniu zasobów wodnych oraz w projektowaniu i eksploatacji przedsięwzięć gospodarki wodnej.